Privacyverklaring

Gedragscode

Binnen ons ondernemers café gaan we respectvol met elkaar om, Uitgangspunt is dat wanneer een partner/bezoeker bepaald gedrag als ongewenst beschouwt, de ander dit gedrag aanpast. Niet de intentie van de ander, maar de ervaring en beleving van degene die dit ontvangt bepaalt of gedrag als gewenst of ongewenst wordt beschouwd.

Privacyverklaring Nijmeegs Ondernemerscafé

De stichting Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé, statutair gevestigd aan de Van Schaeck Mathonsingel 6 (6512 AP) Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé :

www.nijmeegsondernemerscafe.nl

info@nijmeegsondernemerscafe.nl

Postbus 7018

6503 GM Nijmegen

024-3221466

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr. D.J. Pijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé. Hij is te bereiken via d.pijl@guyotadvocaten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nijmeegsondernemerscafe.nl. Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Doel en grondslag voor verwerking

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé) tussen zit.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren ten hoogste de wettelijke bewaartermijnen voor de verzamelde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zijn wij verwerkersovereenkomsten aangegaan om te zorgen voor eenzelfde en voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nijmeegsondernemerscafe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nijmeegsondernemerscafe.nl